.
Thông báo - Gọi NVC check hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Thông báo - Gọi NVC check hồ sơ

admin lưu ý thành viên không nên cứ dăm ba ngày lại post nhờ gọi NVC để check hồ sơ. Nhân lực Ban Tư vấn có giới hạn và nếu có gọi thì cũng không có câu trả lời khác hơn vì:

1. Thời gian từ khi gửi đơn hay bổ túc hồ sơ đến khi NVC cập nhật lên hệ thống trả lời tự động đã nhận được trung bình khoảng 10 ngày.

2. Thời gian từ khi NVC thông báo nhận được đến khi NVC thông báo đã cứu xét hoặc complete hay missing trung bình khoảng 15 ngày.

3. Khi hồ sơ được báo hoàn tất tại NVC. Muốn biết ngày phỏng vấn đương đơn phải gọi NVC hỏi trực tiếp.

4. Hồ sơ sau khi được báo hoàn tất, chỉ được nhận giấy mời phỏng vấn khi ngày ưu tiên (cut off date) đăng trên lịch visa Bulletin hàng tháng vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ.

Thành viên nên dựa vào mốc thời gian trên để post nhờ gọi NVC để kiểm tra hồ sơ của mình.

Nay thông báo.

346293 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image